คำสั่งสถาบันรัชต์ภาคย์ ที่ ส.ร.ภ. 012/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน

20-05-20-06